Algemene-Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Asaase Aduro, gevestigd te Vlaardingen. 

www.asaaseaduro.com
 Plaats: Vlaardingen
 E-mailadres: info@asaase-aduro.com

 Kvk-nummer: 81876971
 BTW-identificatienummer: Niet van toepassing

 

 1. Algemeen/ Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Asaase Aduro. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Asaase Aduro.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Asaase Aduro erkend.

1.4 Asaase Aduro behoud het recht om te alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.

 

 1. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen Asaase Aduro en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven emailadres.

2.2 Asaase Aduro is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Asaase Aduro dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

 1. Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.3 Asaase Aduro is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

3.4 Asaase Aduro is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

 1. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en vrij van BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4.3 Asaase Aduro is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.

4.4 Indien de klant zich niet in Nederland bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

 

 1. Betaling

5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.

5.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Asaase Aduro gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

 

 1. Levering

6.1 Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6.2 Asaase Aduro streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen. 

6.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door Asaase Aduro.

 

 1. Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retouneren mits:

 1. Er eerst contact is opgenomen met Asaase Aduro.
 2. De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de orginele verpakking zitten.
 3. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket- en deze kosten en dit risico hierbij door klant worden aanvaard totdat Asaase Aduro het pakket in ontvangst heeft genomen.

7.2 Met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 7.1, draagt Asaase Aduro er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.

7.3 Asaase Aduro behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen.

 

 1. Overmacht

8.1 Asaase Aduro is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Asaase Aduro alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Asaase Aduro behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Asaase Aduro gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

 1. Garantie

9.1 Op alle producten van Asaase Aduro geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.

9.2 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Asaase Aduro in gebreke is;  B) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Asaase Aduro is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten.

 

 1. Reclameren

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Asaase Aduro) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Asaase Aduro. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 werkdagen na levering aan Asaase Aduro per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Asaase Aduro het pakket in ontvangst heeft genomen.

11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Asaase Aduro niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

 

 1. Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Asaase Aduro, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Asaase Aduro. Asaase Aduro houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacybeleid.

12.2 Asaase Aduro respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.3 Asaase Aduro maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.